Návod: čítačky kariet

Ako nastaviť čítačku s portálom slovensko.sk

FEITIAN R301-25

Táto čítačka ma plug and play funkciu a nevyžaduje inštaláciu dodatočného softvéru, tak ako pre Windows, tak aj pre MacOS. Stačí vložiť OP, zasunúť USB kábel do PC a používať.

V prípade použitia staršieho Windows XP alebo Linuxu ovládače stiahnete na GitHub.

V prípade problémov skúste preinštalujte/ aktualizujte aplikácie z slovensko.sk

BIT4ID MINILECTOR

Je potreba stiahnuť ovládače z slovensko.sk  a to kliknutím na zobraziť aplikácie pre všetky OS=> vyberte váš operačný systém => zvoľte jednotlivé aplikácie=> Ovládač na čítačku čipových kariet: Čítačka Bit4id miniLector EVO.

Po inštalácii reštartujte PC.

FEITIAN R502-C9 NFC (DUAL)

Táto čítačka ma plug and play funkciu a nevyžaduje inštaláciu dodatočného softvéru. Stačí zasunúť USB kábel do PC.

 CE 

Tento výrobky sú označené značkou „CE“, takže sú v súlade s príslušnými harmonizovanými európskymi normami EMC directive  2014/53/EU a smernici o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (RoHS) 2002/95/EC. Úplné znenie EU prehlásenia o zhode je k dispozícií na týchto internetových stránkach www.keeprivacy.skwaste

2012/19/EÚ (smernica o odpade z elektrických a elektronických zariadení): Produkty označené týmto symbolom sa v rámci Európskej únie nesmú likvidovať spolu s netriedeným komunálnym odpadom. Po zakúpení ekvivalentného nového zariadenia zrecyklujte produkt tým, že ho odovzdáte miestnemu dodávateľovi alebo ho zlikvidujete na určených zberných miestach. Ďalšie informácie nájdete na: www.recyclethis.info