FIDO bezpečnostný kľúč

 TIP: Pre maximálnu ochranu je potrebné vypnúť obnovenie pomocou SMS. Na autentifikáciu vždy používajte FIDO kľúč! Najlepšie je mať pár (2 ks). Jeden záložný a druhy, ktorý používate pravidelne. Ak, na obnovenie chcete použiť OTP aplikáciu odporúčame open source FreeOTP od RedHat. V aplikácií je potrebné nastavte heslo (FaceID). Nezabudajte, že aplikácia OTP nechráni pred phishingom a má slúžiť len na obnovenie ak stratíte kľúč.

Blog: Najčastejšie otázky FIDO kľúč

Feitian Multipass BLE spárovanie

Začíname

FEITIAN má svoju vlastnú aplikáciu pre MacOS a Windows na správu kľúčov. Kliknutím na: "Please download the latest version for Windows, or Mac" si aplikáciu stiahnite a nainštalujte. Tu si vyresetujete kľúč, nastavíte PIN a vygenerujtete certifikáty (K9P). Návod:

TOP 10 služieb a ich prepojenie s FIDO kľúčom 

 

Aplikácie na stiahnutie od FEITIANU

 1. FEITIAN Manager
 2. FEITIAN Authenticator iOS 
 3. FEITIAN Authenticator Android 
 4. FEITIAN Authenticator Windows 
 5. FEITIAN Personal Account Windows Logon
 6. FEITIAN OTP Personalization Tool
 7. FEITIAN OTP Tool Using Guide

Mohlo by vás zaujímať

Prehlásenie o zhode: Tento výrobok je označený značkou „CE“, takže je v súlade s príslušnými harmonizovanými európskymi normami EMC directive  2014/30/EU a smernici o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach  2011/65/EU. Úplné znenie EU prehlásenia o zhode je k dispozícií na týchto internetových stránkach www.keeprivacy.sk

!Podľa 2012/19/EÚ (smernica o odpade z elektrických a elektronických zariadení): Produkty označené  symbolom (preškrtnutým košom) sa v rámci Európskej únie nesmú likvidovať spolu s netriedeným komunálnym odpadom. Po zakúpení ekvivalentného nového zariadenia zrecyklujte produkt tým, že ho odovzdáte miestnemu dodávateľovi alebo ho zlikvidujete na určených zberných miestach. Ďalšie informácie nájdete na: www.recyclethis.info

Bezpečnostné opatrenia

 • Nepokladajte žiadne ťažké alebo ostré predmety na zariadenie tak, aby nedošlo k poškodeniu dotykovej vrstvy alebo displeja.
 • Nevystavujte zariadenie silnému magnetickému alebo elektronickému rušeniu.
 • Nevystavujte zariadenie prašnému a vlhkému prostrediu cez 85 %, vrátane dažďa a kvapalín (platí iba pre tie ktoré nemajú krytie IP67).
 • Nevystavujte zariadenie prostredí s vyššou alebo nižšou teplotou než je teplota doporučená:10°C-40°C.
 • Nepoužívajte v prostredí s vysokým rizikom požiaru a výbuchu.
 • Nepoužívajte žiadne korozívne čistiace prostriedky k čisteniu zariadenia.
 • Užívateľ nie je oprávnený rozoberať zariadenie ani vymieňať žiadnu jeho súčasť. Pri otvorení alebo odstránení krytu, ktoré k tomu nie sú originálne určené, hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom. Pri nesprávnom zostavení zariadenia a jeho opätovnom zapojení sa rovnako vystavujete riziku úrazu elektrickým prúdom. 
 • Odkladajte zariadenie mimo dosah detí.