FIDO bezpečnostný kľúč

1.) Návod. Použitie bezpečnostného kľúča s Apple ID a MacOS

 1. Zmena PINu. Pred nastavením si zmeňte a nastavte PIN a to kliknutím v aplikácií na správu z webu fido.ftsafe.com:  FEITIAN manager
  - Applications=> FIDO2 => set PIN (PIN musí byť aspoň 4) miestny
  - Applications=> PIV => change PIN (predvolený PIN kľúča je 12345678, PIN musí byť aspoň 6-miestny )
  - Applications=> PIV => change PUK (predvolený PUK kľúča je 12345678, PUK musí byť aspoň 8-miestny )
 2. Aktualizujte iOS na 16.3 < a MacOS na 13.2 <
  - Registrácia kľúčov v Macu: Systémové nastavenia => AppleID=> Heslo a zabezpečenie => Bezpečnostné kľúče.
  - Registrácia kľúčov v iOS: Nastavenia => Apple ID=> Heslo a zabezpečenie=> Pridajte bezpečnostné kľúče
 3. Použiť kľúč na prihlásenie do MacOS. V aplikácií Feitian Manager=> Applications=> PIV => Mac smartcard logon=> Setup => Setup for MacOS => zadajte váš PIN => Management key zaškrtnite “use default”=> vpravo hore vám výjde párovanie SmartCard=> kliknite na spárovať (ak nie otvorte terminál a zadajte príkaz: sc_auth pairing_ui -f )

2.) Návod pre Multipass BLE - spárovanie

3.) Návod ostatné: začíname

FEITIAN má svoju vlastnú aplikáciu pre MacOS a Windows na správu kľúčov. Kliknutím na: "Please download the latest version for Windows, or Mac" si aplikáciu stiahnite a nainštalujte. Tu si vyresetujete kľúč, nastavíte PIN a vygenerujtete certifikáty (K9P). Kľúče si viete spravovať aj v Google Chrome a to: Nastaveniach => Ochrana súkromia a zabezpečenie => Bezpečnosť => Správa bezpečnostných kľúčov.

4.) TOP 10 služieb a ich prepojenie s FIDO kľúčom 

 

Aplikácie na stiahnutie od FEITIANU

 1. FEITIAN Manager
 2. FEITIAN Authenticator iOS 
 3. FEITIAN Authenticator Android 
 4. FEITIAN Authenticator Windows 
 5. FEITIAN Personal Account Windows Logon
 6. FEITIAN OTP Personalization Tool
 7. FEITIAN OTP Tool Using Guide

Mohlo by vás zaujímať

Prehlásenie o zhode: Tento výrobok je označený značkou „CE“, takže je v súlade s príslušnými harmonizovanými európskymi normami EMC directive  2014/30/EU a smernici o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach  2011/65/EU. Úplné znenie EU prehlásenia o zhode je k dispozícií na týchto internetových stránkach www.keeprivacy.sk

!Podľa 2012/19/EÚ (smernica o odpade z elektrických a elektronických zariadení): Produkty označené  symbolom (preškrtnutým košom) sa v rámci Európskej únie nesmú likvidovať spolu s netriedeným komunálnym odpadom. Po zakúpení ekvivalentného nového zariadenia zrecyklujte produkt tým, že ho odovzdáte miestnemu dodávateľovi alebo ho zlikvidujete na určených zberných miestach. Ďalšie informácie nájdete na: www.recyclethis.info

Bezpečnostné opatrenia

 • Nepokladajte žiadne ťažké alebo ostré predmety na zariadenie tak, aby nedošlo k poškodeniu dotykovej vrstvy alebo displeja.
 • Nevystavujte zariadenie silnému magnetickému alebo elektronickému rušeniu.
 • Nevystavujte zariadenie prašnému a vlhkému prostrediu cez 85 %, vrátane dažďa a kvapalín (platí iba pre tie ktoré nemajú krytie IP67).
 • Nevystavujte zariadenie prostredí s vyššou alebo nižšou teplotou než je teplota doporučená:10°C-40°C.
 • Nepoužívajte v prostredí s vysokým rizikom požiaru a výbuchu.
 • Nepoužívajte žiadne korozívne čistiace prostriedky k čisteniu zariadenia.
 • Užívateľ nie je oprávnený rozoberať zariadenie ani vymieňať žiadnu jeho súčasť. Pri otvorení alebo odstránení krytu, ktoré k tomu nie sú originálne určené, hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom. Pri nesprávnom zostavení zariadenia a jeho opätovnom zapojení sa rovnako vystavujete riziku úrazu elektrickým prúdom. 
 • Odkladajte zariadenie mimo dosah detí.