Jubiter Wallet

Chyby a FAQ

Oznámenie:

Jubiter Blade verzia pre EU JC6 ukončuje podporu. Daná zmena nemá vplyv na vaše kryptomeny, k tým sa viete dostať zadaním obnovovacej frázy buď do hardvérovej Ledger a Trezor, ktoré tieto kryptomeny naďalej podporujú. Je možné použiť aj softvérovú peňaženku imToken. Video návod na obnovu. V prípade ak v aplikácií sa nezobrazuje rovnaká Bitcoin adresa je potrebné to zmeniť z Segwit na General video návod

 • Nikdy nedávajte nikomu seed. Majte ho bezpečne uložený offline a to na papieri.
 • Vždy najprv premiestníte malú sumu.
 • Kontrolujte, či adresa a suma z mobilnej aplikácie je zhodná s adresou zobrazovanej na Jubiteri. 
 • Pravidelne aktualizujte.
 • Vždy skontrolujte, či kryptomena je v ERC20 zozname v Jubiteri a či sa zhoduje s listom na Cryptonomist. (ak nie, to znamená, že ERC token nieje aktívný ako napr. BNB. V prípade, že ste zaslali BNB na Jubiter musíte to obnoviť podľa tohto návodu.)
 • Pokiaľ presúvate ERC alebo TRC kryptomenu napr. Matic, USDT je potrebné mať určitý zostatok ETH/TRX na zaplatenie poplatok za transakciu, inač transkacia neprejde. 

Podpora: gethelp@jubiterwallet.com 

Čo obsahuje balenie? 

 • 1x hardvérovú bitcoin peňaženku
 • 1x USB kábel
 • 1x Recovery card
 • 1x Manuál

Ako začnem ?

 • Pripojte Jubiter pomocou USB káblu do PC
 • Stiahnite si aplikáciu JuBiter Wallet Updating Tool z ich officiálnej webovej stránky. (Pokiaľ sa vám zobrazí chyba: chyba 000803: Authentification Failed! Attentnion please, your device may be produced by an illegal manufacturer, tak došlo k zlyhaniu internetového pripojenia a to buď blokovaním vášho firewallu alebo dočasným výpadkom serveru FEITIANU. Ak sa vám problém nepodarí odstrániť, tak kontaktujte oficiálnu podporu: gethelp@jubiterwallet.com) 
 • Otvorte aplikáciu a uistite sa, že Jubiter je aktualizovaný. Ak nieje kliknite na „update“ . 

Odpojte Jubiter od PC a zapnite podržaním „Power“ tlačidla po dobu 2 sekúnd.

1.)

Šípkami hore a dole zvoľte: „Create a new wallet“ a stlačte OK.

restorewallet

 Nastavte PIN. Odporúčame, aby sa čísla neopakovali, a aby PIN bol 8 miestny.

setpin

Na Recovery card, ktorá je súčasťou balenia, si zaznačte obnovovaciu frázu. Zvoľte 24 words. Uložte na bezpečné miesto. V prípade straty peňaženky budete potrebovať túto frázu na obnovenie.

phrases

Následne vám peňaženka zobrazí 5 náhodných slov, napr. #9. To znamená, že máte zvoliť slovo, ktoré máte zapísané na 9 mieste v Recovery card. Tento krok slúži na overenie, či ste správne zapísali danú 24-slovnú frázu.

check

Následne sa vygeneruje nová peňaženka, tento proces môže trvať >30 sekúnd.

ready

Párovanie s telefónom 

Aplikácia pre iOS

Aplikácia pre Android

Zapnite peňaženku podržaním „Power“ tlačidla po dobu 2 sekúnd.

1.)

Nasledujte kroky v tomto videu: 

Dôležite: Pred tým nepárujte Bluetooth cez nastavenia, len zapnite Jubiter a otvorte mobilnú aplikáciu. U zariadeniach Samsung je potrebné mať zapnutú polohu a to kvôli bluetooth reštrikciam od Samsungu. V opačnom prípade sa vám nezobrazi Jubiter na radari. 

 

Obnovenie

Zapnite peňaženku a zvoľte: „Restore wallet“

restorewallet

Nastavte nový PIN.

setpin

Zadajte vašu 24-slovnú obnovovaciu frázu.

phrases

Následne sa obnoví vaša peňaženka.

Odosielanie transakcií

Nasledujte kroky v tomto videu: 

 

Prijímanie transakcií

Nasledujte kroky v tomto videu: 

Aktualizácia

Pre úspešnú aktualizáciu je nutné stiahnuť softvér pre Windows a MacOS.  Tento softvér môžete tiež stiahnuť aj na ich webovej stránke.

Následne otvoríme: Applet Manager. Po otvorení sa zobrazí: Your Jubiter blade device is being verified. A po úspešnom overení sa dostanete do aplikácie. V aplikácii viete aktualizovať: 

 • Bluetooth
 • Firmware
 • Application  (ETH, BTC, FIDO)

❗️ V prípade aktualizácii firmwaru, sa môže resetovať celá peňaženka a vy budete musieť použiť 24 slovný seed na obnovu. 

ERC a TRC token

Zvolite si ETH a následne v pravo máte ERC20 +, tak nato kliknete a nájdete token. Je dôležíte aby ste v prípade odosielania z Binance zvolili aj sieť ERC20 a nie napríklad BEP2, BEP20. Podobne funguje aj TRC akurát namiesto, ETH musíte zvoliť TRON (TRX).

IMG_0720 

Chyby a FAQ: 

❗️Chyba ETH transakcie: Warning! Error encountered during contract execution [Out of gas] 

Ak ETH transakcia neprejde a zobrazí sa na etherscane: "Warning! Error encountered during contract execution [Out of gas] " jedná sa o tkz. "contract transaction" a je potrebné nastaviť poplatky manuálne a to kliknutím na customize: 

❗️ Prečo sa mi zobrazila chyba 000803 pri aplikácii na PC?

Pokiaľ nemáte internetové pripojenie alebo firewall vám blokuje pripojenie zobrazí sa chyba 000803: Authentification Failed! Attentnion please, your device may be produced by an illegal manufacturer...

❗️  Prečo mi neprešla platba ak som poslal všetky kryptomeny?

To najmä kvôli individuálnym pravidlám v sieti. Napríklad XRP má pravidlo že každá aktivovaná adresa musí mať najmenej  zostatok najmenej 20 XRP: https://xrpl.org/reserves.html „The Base Reserve is a minimum amount of XRP that is required for every address in the ledger. Currently, this is 20 XRP (20000000 drops)“.

Taktiež nemusí prejť kvôli poplatkom. Napríklad ak posielate celú čiastku TRX, tak sa zobrazi "Broadcast Error", a to preto lebo nezvýšilo sa na poplatky za transakciu. Riešenie ? Namiesto 1000 z 1000 pošlite menšiu sumu a to 995. 

V prípade, že posielate kryptomenu TRC-20 je nutné mať aktivovanú adresu na ktorú ju posielate

❗️ Prečo sa mi neaktualizujú ceny v mobilnej aplikácii ?

Aplikácia berie údaje z coinmarketcap, niekedy sa stane, že dôjde ku chybe. Väčšinou túto chybu odstránia do niekoľkých dní. Ak chyba pretrváva treba nám napísať na: info@keeprivacy.sk , my sme priamo v kontakte s oficiálnou podporou Feitianu a riešime to ihneď. Taktiež sa stáva, ak odosielate kryptomeny, že sa zobrazi : 0 zostatok to trvá len dovtedy kým neprejde transakcia. 

Prehlásenie o zhode: Tento výrobok je označený značkou „CE“, takže je v súlade s príslušnými harmonizovanými európskymi normami EMC directive  2014/30/EU, RED 2014/53/EU a smernici o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach 2011/65/EU. Úplné znenie EU prehlásenia o zhode je k dispozícií na týchto internetových stránkach www.keeprivacy.sk

!Podľa 2012/19/EÚ (smernica o odpade z elektrických a elektronických zariadení): Produkty označené symbolom (preškrtnutým košom) sa v rámci Európskej únie nesmú likvidovať spolu s netriedeným komunálnym odpadom. Po zakúpení ekvivalentného nového zariadenia zrecyklujte produkt tým, že ho odovzdáte miestnemu dodávateľovi alebo ho zlikvidujete na určených zberných miestach. Ďalšie informácie nájdete na: www.recyclethis.info

Bezpečnostné opatrenia

 • Nepokladajte žiadne ťažké alebo ostré predmety na zariadenie tak, aby nedošlo k poškodeniu dotykovej vrstvy alebo displeja.
 • Nevystavujte zariadenie silnému magnetickému alebo elektronickému rušeniu.
 • Nevystavujte zariadenie prašnému a vlhkému prostrediu cez 85 %, vrátane dažďa a kvapalín.
 • Nevystavujte zariadenie prostredí s vyššou alebo nižšou teplotou než je teplota doporučená:10°C-40°C.
 • Nepoužívajte v prostredí s vysokým rizikom požiaru a výbuchu.
 • Nepoužívajte žiadne korozívne čistiace prostriedky k čisteniu zariadenia.
 • Užívateľ nie je oprávnený rozoberať zariadenie ani vymieňať žiadnu jeho súčasť. Pri otvorení alebo odstránení krytu, ktoré k tomu nie sú originálne určené, hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom. Pri nesprávnom zostavení zariadenia a jeho opätovnom zapojení sa rovnako vystavujete riziku úrazu elektrickým prúdom. 
 • Odkladajte zariadenie mimo dosah detí.